همیشه بسیاری از افراد برای خرید خودروی اول خود دچار سردرگمی هستند، چرا که تجربه اول آن ها برای خرید یک وسیله نقلیه است و از این رو می خواهند درباره بسیاری از ج