نوعی باج افزار که توسطESET به نام WannaCryptor شناسایی شده است و گاهی با نام های WannaCry (واناکرای) و Wcrypt می آیند که به سرعت منتشر می شود و از فایل های نفو