به گزارش پرشین خودرو، در جلسه ای که با حضور ریاست هیئت عامل ایدرو ، معاون و مدیر توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو، مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت ، معد