پدال نیوز: وقتی وارد آستون مارتین شدم، براساس تجربیات گذشته ام این مساله را روشن کردم که جهان به سمت الکتریکی شدن پیش می رود و به سرعت در حال تغییر و تحول است.