خودروسازی دی اس با نمایش DS7 در نمایشگاه خودروی پکن حاضر شده است.