بسیاری از زیباترین مدل های آستون مارتین از عنوان DB استفاده می کنند؛ عنوانی که استفاده از آن از سال ۱۹۵۰ در DB2 آغاز شد. اکنون با ارائه مدل جدید DB11 که روانه