بحث خداحافظی مهدی رحمتی از استقلال (بعد از بازی با ایرانجوان) در حالی مطرح شده که او هنوز ۵/۱ سال دیگر با استقلال قرارداد دارد و گفته می شود قرارداد همین فصل او