مدل مدیریتی گرشاسبی با طاهری در پرسپولیس خیلی فرق می کند. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : ادبیات گرشاسبی نشان می دهد که دنبال تعامل است و البته گاهی