عفو بین الملل دولت های اروپایی را به همدستی در نقض حقوق آوارگان در لیبی متهم کرد. به گزارش پارس تودی، سازمان عفو بین الملل در گزارشی، دولت های اروپایی را با مق