پس از خداحافظی مهاجم گلزن تیم ملی از این تیم، پیراهن شماره 16 به مهدی ترابی رسید. به گزارش ورزش سه ، در شش سال اخیر و پس از پیوستن رضا قوچان نژاد به تیم ملی ایر