بسیاری از رانندگان نمی دانند که چنین کاری می تواند باعث آسیب جدی به خودرو شود. پمپ های بنزین جدیدی که در خودروها به کار می روند توسط بنزین موجود در باک خنک می