یک عضو حزب کارگزاران سازندگی گفت:نظام ما در شرایطی است که هیچ کدام از نهادها و مسئولین همدیگر را حمایت نمی کنند؛ این عدم حمایت نکردن بی نظیر است. به گزارش وانا