باربد گلشیری فرزند هوشنگ گلشیری در نامه ای به احسان رسول اف از او و عملکردش در گالری محسن و نهادهای غیرپاسخگو و غیرشفاف فعال در هنرهای تجسمی انتقاد کرد. احسان