برای یک هوادار دو آتشه هیچ خبری بهتر از آن نیست که دوباره می تواند اجرای خواننده ی فقید دلخواهش را از نزدیک تماشا کند. به لطف فن آوری هولوگرام، این امکان مهیا