سه سال تعطیلی از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ برای بازسازی گراند پاله گراند پاله (کاخ بزرگ) در پاریس که محل برپایی نمایشگاههای تاریخی از سال ۱۹۰۰ بوده، برای مدت تقریبی سه سال