عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | غروب آفتاب و زندگی دریا !! اندرو لین، عکاس اهل آمریکا می گوید که دیدن غروب آفتاب در ساحل کنون در اوریگان، بسیار اعجاب انگیز بود. در