اقتصاد > انرژی - همشهری آنلاین:قیمت نفت سه شنبه ۲۸ فروردین ماه در بحبوحه نگرانی ها نسبت به ریسک بالای مختل شدن عرضه به ویژه در خاورمیانه افزایش یافت. به گزا