میل به ازدواج مقوله ای است که خدای متعال در نهاد زن و مرد قرار داده است، اما عده ای بر خلاف این طبع الهی از آن دوری می کنند. به ضررهایی که ازدواج نکردن به دنبا