حتماً برای شما هم پیش آمده است که کودکتان بدون کفش یا دمپایی ناگهان می دود و شما به دلیل خطراتی مانند یک تکه شیشه یا سنگ تیز که ممکن است بر روی زمین باشد، نگرا