علی قربانی: «در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، برای حمایت از وی سی ها که شریان اصلی کمک به استارت آپ ها هستند، نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار (۸۰۰۰ میلیارد ریال) از مح