رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، علت اصلی مهاجرت روستاییان به شهرها را نبود شغل و درآمد پایدار دانست. سلمان خدادای رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با افزایش مهاجر