جانشین فرمانده سپاه پاسداران انرژی جهان را تحت مدیریت امنیتی ایران عنوان کرد وگفت: تمام ذخایر انرژی خلیج فارس تحت سیطره امنیتی ماست و تمام مؤلفه های استراتژیک