دبیردوم کمیسیون صنایع در رابطه با اظهارات آقای امیرآبادی مبنی بر "رودربایسی داشتن رئیس جمهور با آقای شریعتمداری" تصریح کرد: بنده معتقدم رئیس جمهور با