مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان کرمان بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان است گفت: عمده مشکل استان خرده مالکی است