دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب زرند از دستگیری متادون فروش غیرمجاز در این شهرستان خبر داد. به گزارش نشانه نیوز، یعقوب احمدی با اشاره به دستگیری متادون