محمدجعفر صادقی در گفتگو با نبض شهر ضمن اشاره به بحث بیماری وبا که در برخی از استان های کشور مشاهده شده است، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه موردی در خصوص