به گزارش نبض شهر، وحید مرندی در نخستین همایش بین المللی فراورده های حلال با اشاره به اهمیت موضوع حلال بویژه در بعد اقتصادی آن در دنیای امروز گفت: با توجه به گس