مرغ سیاه یا «سیلکی چینی» به عنوان غذای ثروتمندان استفاده می شود. ناطقان: عکس زیر فروش مرغ سیاه را در بازار مکونگ ویتنام نشان می دهد. مرغ سیاه یا «سیلکی چینی» نو