با نزدیک شدن به فصل پاییز و زمستان بیماری های تنفسی شیوع زیاد یدربین مردم به خصوص کودکان پیدا می کند. ناطقان: کودکان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه محسوب می ش