نظارتی بر عملکرد مسئولان سازمان نظام روانشناسی وجود ندارد میگنا: نشست تخصصی با حضور تعدادی از اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در خصوص بررسی دغدغه ها و مشکل