چکیده: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت: «تقویم گردشگری می تواند به عنوان بخشی از برنامه های توسعه گردشگری و افزایش گردشگران ورودی مور