چکیده: مدیرکل دفتر صادرات معاونت صنایع دستی گفت: «بزرگ ترین بازارچه موقت صنایع دستی جهان در ایران برپا می شود.» ادامه »