کلیپ «خوان آسمانی» با صدای پیام عزیزی و با حمایت دکتر پور زرندی منتشر می شود منصور جهانی ـ کلیپ آهنگ «خوان آسمانی» با صدای پیام عزیزی خ