موبنا – کنترل کننده های حرکتی واقعیت مجازی به خوبی در همگام سازی حرکات انگشتان واقعی با انگشتان دیجیتالی کار می کنند اما همه آنها برای ایجاد حس لامسه منا