واحد خبر mobile.ir : اگرچه در 10 سال گذشته استفاده از گوشی های هوشمند فراگیر شده و این دستگاه ها به صورت پیوسته در حال تکامل بوده اند، اما در این مدت شاهد جهش و