رئیس بسیج زنان کشور گفت: به مناسبت روز زن ستادی به منظور انجام برنامه های فرهنگی و خدمات رسانی و با موضوع تبیین جایگاه زنان تشکیل خواهد شد.به گزارش مهرخانه، به