از این که در این چند سال مخاطب محتوای تحلیلی- خبری مهرخانه بودید و با بازخوردهای خود ما را در ارائه اخبار و تحلیل ها یاری کردید، از شما کمال امتنان را داریم. هو