به همت گروه همتایاران سلامت(رستا) دانشکده علوم پزشکی سراب،بولتن های مخصوص دلنوشت های دانشجویی نصب شد. به گزارش مفدا سراب،گروه همتایاران سلامت دانشکده علوم پزشک