اولین جلسه کانون محیط زیست دانشکده علوم پزشکی بهبهان با دبیری محمد جواد صفری و برنامه ریزی جهت کاشت درخت و تفکیک زباله در سطح دانشکده و شهرستان برگزار گردید. ا