معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از نمایشگاه همتایاران اداره مشاوره و سلامت روان این دانشگاه به مناسبت هفته خوابگاه ها بازدید کرد. معاون ف