اختصاصی، معمارنیوز- انتشار کتاب «شهرهای بایوفیلیک؛ الحاق طبیغت در طراحی و برنامه ریزی شهری» به همراه مقالات مرتبط تألیف: پروفسور تیموتی بیتلی گردآوری و ترجمه: