بنا بر اعلام دبیرخانه مسابقه بین المللی طراحی «مجتمع خدماتی-رفاهی بین راهی سرزمین ایرانیان»؛ اولین بیانیه مسابقه مزبور به شرح ذیل اعلام می گردد: مسابقه طراحی «