گالری نظرگاه برگزار می نماید: میزگرد نقد تپه های عباس آباد با عنوان: فرصت تپه های عباس آباد: آیا از دست رفت!!؟ با حضور: – شهره فتحی زاده؛ مدیر گروه شهرسازی و ط