موضوع و سخنرانزمان و مکان برگزاریبرگزارکننده هشتمین نشست از سلسله نشست های معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی «بررسی نقش، جایگاه و امکان سنجی تشکلهای غیر دول