گفت و گوکنندگان: کامیار صلواتی، حسین ذبیح حمیدرضا صدر برای فوتبالی ها چهره ای شناخته شده است. با این حال، آنچه او را از دیگر فوتبالی ها متمایز کرده اطلاعات او