نویسنده: آندرس رودریگز پوزه | استاد جغرافیای اقتصادی در مدرسه ی اقتصادی لندن مترجم: الهه اصدقی علت نارضایتی در مناطق روبه زوال، فقر مزمن، فروپاشی اقتصادی و فقد