در مقابل مردم سراسر کشور با تقدیر از این حرکت پاسخ مثبتی به پیوستن ارتش به موج خروشان انقلاب دادند. در قزوین، روحانیت و هیئت علمیه قزوین، با صدور اطلاعیه ای نسب