در مقدمه کتاب با اشاره به اهمیت مسئله فلسطین در دیدگاه امام خمینی(ره) درباره ضرورت بازخوانی حمایت های ایران از فلسطین آمده است: « اکنون با گذشت 30 سال از پیروزی