متعاقب پذیرش مجدد پیمان الجزیره توسط صدام، اولین گروه آزادگان به ایران بازگشتند.