مرصادنیوز: امام جمعه سنقروکلیایی گفت: فقر فرهنگی مانع رشد جامعه است و کمیته امداد در این راستا باید در خصوص رشد فرهنگی تلاش کند تا بتواند افراد موثری را تربیت ک