شخصیت دقیقا چه چیزی است؟ درک دقیق و درست شخصیت چگونه می تواند بینش عمیقی در مورد احساساتتان فراهم کند؟ شخصیت همان چیزی است که برخی از افراد آن را توصیف می کنند