گروه معادن >سایر حوزه ها - برنامه زمانبندی کارگاه های آموزشی ایمیدرو با عنوان های استفاده از پسآب تصفیه شده شهری در معادن و صنایع معدنی ، انتشار آلاینده های هوا