بازار امروز ایران در مسیر حرکت خود به سمت دنیای دیجیتال است. کسب وکارهای اینترنتی هر روز سهم بیشتری از این بازار را از آن خود می کنند و از آن طرف، کسب و کارهای