در نمایشگاه اتومبیل بین المللی امسال در تهران ماشین های چینی حضور موثر و پر رنگی را تجربه کردند و ماشین 3 امروز قصد دارد تا از میان آنها به مقایسه دو شاسی بلند