میزگرد علمی با عنوان «بررسی حقوقی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی: فرصت ها و چالش ها» روز شنبه ۲۵، آذر هم زمان با روز پژوهش برگزار شد. به گزار