گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی برای کمک به زلزله زده گان کرمانشاه جشنواره خیریه کتاب مهربان