محمدرضا گودرزی مدرس کارگاه «محفل داستان» کتابخانه گلستان گفت: از داستان انجمن مردان کامل، نوشته ی پیتر لاوسی به این نتیجه می رسیم که آدم ها نسبت به شرایط زمانی