گاهی قلندر مرده ای را می یافتیم که در میان خرابه ها چله نشسته بود. با پرواز نابه هنگام کرکس ها بالای تپه خبر می شدیم که لاشه ی حیوانی یا قلندری بی جان که دیگر