در حرفه سرمایه گذاری «چگونه» سرمایه گذاری کردن، یعنی چگونه ملک اجاره ای را خریدن، چگونه سهام را انتخاب کردن، یا چگونه بازپرداخت خوبی در قبال سرمایه گذاری به دس