این کتاب برداشت های مختلف از نمود مفهوم «اجتماع» در حوزه آموزش عالی را مورد مطالعه قرار می دهد. بعید نیست تعداد برداشت های موجود بیش از این موارد باشد: تنها در