آثار بدیع صمد همچون ماهی سیاه کوچولو، کچل کفترباز، بیست وچهار ساعت در خواب و بیداری و... تاکنون بیشتر دیده و خوانده شده، اما سایر آثار وی ازجمله ترجمه ها یا کم