در این کتاب می آموزید که چگونه عبارتهای یأس آور و منفی را که اغلب بر زبان جاری می سازید برای همیشه از فرهنگ نامه شخصی تان خارج کرده، اندیشه هایی را که به طور ن