نمایش سس توت فرنگی یک کار مدرن، محتوای امروزی و یک درام به اعتباری با موضوعی کهنه است. به اعتقاد من یک نمایش خوش ساخت well made play و ایبسن وار است. این گونه