موضوع هیچ یک از جستارهای این اثر، البته تاریخ اندیشه نیست ولی می توان گفت عمدتاً با التزام به چنین مبنایی سامان یافته اند. کیمیای خرد جستارهایی در زمینة دین و