رومن گاری یکی از پیچیده ترین شخصیت های دنیای ادبیات است که هنوز رازهای زیادی در مورد او پنهان مانده است. کتاب«بادبادک ها» و «میعاد در سپیده دم» دو اثر از وی هست