فردید برنامه وسیع و عمیقی داشت مبنی بر اینکه فلسفه در ایران باید از بنیاد دگرگون شود. او چیزی شبیه سهروردی می گفت. سخنش در فرم تفکر ایرانشهری بود. یعنی می گفت ا