فرصت امروز: بخش کشاورزی به دلیل نقش حیاتی در تأمین غذای مورد نیاز مردم و زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی از مهم ترین بخش های اقتصاد جوامع محسوب می شود. امروزه فع