علی صادقی نائینی معاون توسعه کاربرد و خدمات فضایی در سمینار توسعه کسب وکارهای فضاپایه گفت: سازمان فضایی ایران در راستای توسعه کسب و کارهای فضاپایه و براساس نیا