یک مطالعه جدید نشان می دهد که اجداد باستانی ما بیش از حد تنبل بودند تا به ساخت ابزار جدید و سازگار شدن با شرایط محیطی در حال تغییر تن بدهند. خبرگزاری ایسنا: یک