بانک مرکزی در حال بررسی سازوکار تجدیدنظر در نرخ سود بانکی است و شنیده ها از بانک مرکزی حاکی است با توجه به متغیر های پولی و اقتصادی، این بانک به دنبال تدوین سی