به نظر می رسد اصلاح طلبان و اعتدالیون راهی جز مذاکره ندارند؛ مذاکره ای برای تقسیم قدرت با این هدف که رقیب مشترک دوباره بر سر کار نیاید. در این مذاکره حسن روحان