ماهان به سراغ کوچک ترین نفر حاضر در اتاقک نگهبانی به نام عباس (17ساله) رفت تا او را مجبور به شستن ظرف ها کند اما عباس نیز حاضر به شستن ظرف ها نشد و همین موضوع