شرکت خودروسازی فولکس واگن نشان تجاری خود را تغییر خواهد داد. به گزارش بلومبرگ دامنه تغییرات اخیر در گروه خودروسازی فولکس واگن که با تغییر مدیر و سیاست های اصلی