درگیری بین دو دوست بر سر شستن ظرف ها منجر به قتل یکی از آن ها و بازداشت دیگری شد. به گزارش خبرنگار ما، متهم که بعد از یک گریز ناموفق از سوی مأموران بازداشت شد،