صنعت خودروی ایران تا پایان آذرماه 96، حدود 1 میلیون و 103 هزار دستگاه خودرو تولید نموده بود که با اضافه شدن آمار 141 هزار دستگاهی تولید خودرو در دی ماه 96، تول