تحلیلگر لهستانی شورای آتلانتیک با بیان اینکه ناتوانی اروپا در حفظ منافع اقتصادی ایران شکستی برای اتحادیه اروپاست، می گوید رئیس جمهور آمریکا اظهارات تندی علیه ای