مصدومیت ۷ کودک در سانحه رانندگیِ شمال فرانسه عصر خودرو- مقامات فرانسه از برخورد یک دستگاه اتوبوس حامل چندین کودک با کامیونی در شهرستان «اِن» واقع در