بررسی دلایل رشد قیمت ها ؛ نسخه دولتی برای بازار خودرو عصر خودرو-بازار خودرو در دوهفته گذشته متلاطم بود. افزایش قیمت ها که از ابتدای امسال بازار خودروهای واردات