مسئول کمیته حقوقی تشکل های زیست محیطی خوزستان گفت: لاشه یک توله پلنگ در منطقه حفاظت شده خاییز بهبهان کشف شد. محمد داس مه مسئول کمیته حقوقی تشکل های زیست محیطی خ