چرا حرفی می زنیم که مضحکه شود! پس قول سدید یعنی چه؟ این سخنان نسنجیده موجب شر و فساد در جامعه نیست؟! به گزارش عصر امروز، در پی انتشار سخنانی منسوب به یکی از مدی