رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکا هر چه زودتر از منطقه خارج شود زیرا امنیت منطقه علی الخصوص عربستان را ایران حفظ می کند درباره فواید بین المللی و جهانی برجام