طرفداری - در چنین روزی در سال 1996، پاتریک ویرا به آرسنال به پیوست.