ناسا اخیرا در شبکه اجتماعی خود یک مدل کامپیوتری از خورشید را منتشر کرده است. خورشید ما یک مکان پویا است. این تصویر یک مدل کامپیوتری است که چشم انداز میدان مغنا