رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش، گفت: در شهر تهران 200 کیلومتر مترو ساخته اند و زیرساخت های خوبی ایجاد شده که در حال حاضر می تواند 7 میلبیوون سفر را انجام دهد