گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد گروه داعش حدود 30 هزار عضو دارد که عمدتا در عراق و سوریه متمرکزاند و شبکه جهانی این گروه تهدیدی رو به رشد به شمار می آید